PEMS

Shiji Industrial Estate, Dongyong, Nansha, Guangzhou, Guangdong, China

Tel:
Fax:
Email:

(86) 20 8490 9980
(86) 20 8490 2273
pems@pems.com.hk